У образовном профилу техничар за обликовање намештаја и ентеријера извршен је спој уметности и технике прилагођен модерном схватању у ивођењу наставе и професионалне едукације.

Предмети који се изучавају одређени су по угледу на европске наставне планове.

Поред предмета везаних за технологију производње намештаја и конструкцију намештаја, посебан нагласак даје на развијање креативних способности ученика. Велико је учешће ликовне групе предмета као што су цртање, теорија форме, теорија дизајна, историја уметности, стилови намештаја, унутрашња декорација, обликовање намештаја. Осим тога, ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне за успешно обављање послова.

Предвиђено је да ученици овог образовног профила могу да нађу себи радно место и у производњи и у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера.

Структура предмета омогућава наставак школовања како на техничким тако и на факултетима ликовних уметности.

Стручне квалификације:

• Примени правила слободноручног цртања, техничког цртања и ортогоналног и косог пројектовања;
• Конструише све врсте намештаја и елемената ентеријера;
• Анализира склад облика, ергономију, функцију, архитектонски стил и правила о распоређивању намештаја у простору;
• Изабере машине и алате потребне за израду производа;
• Нацрта техничку скицу слободном руком;
• Нацрта технички цртеж;
• Кратко опише принципе предузетничких активности;
• Обликује намештај и елементе ентеријера;
• Налази најбоље решење распореда намештаја у простору;
• Мери тачност облика и димензија производа, односно конструктивних делова производа;
• Савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
• Ефикасно планира и организује време;
• Спољи иницијативу и предузимљивост;
• Анализира начине техничке контроле;
• Прорачуна цену производа.

Ово је нови образовни профил који је спој дизајнирања и конструисања производа од дрвета. У овом занимању се стичи знања о организацији производње и изради техничких основа у производњи намештаја и ентеријера. На овај начин се остварује повезаност пројектовања, израде и монтаже ентеријера. Образовање у овом образованом профилу одвија се по реформисаном програму који подразумева извођење наставе по групама, изборну наставу, примену нових наставних метода, као и примену рачунара у наста