Стручне квалификације

 • Планира, припрема, организује и контролише рад појединаца, групе, одељења или производне јединице за примарну или финалну обраду дрвета;
 • Води рачуна о рационалном кориштењу средстава рада, енергије, материјала и времена;
 • Комуницира са сарадницима и пословним партнерима уз поштовање принципа пословне културе;
 • Припрема техничку и другу пословну документацију и с тим у вези поседује и одговарајућу информатичку писменост;
 • Поштује принципе естетике и обликовања производа од дрвета;
 • Врши детаљну конструктивну и технолошку разраду намештаја и грађевинске столарије;
 • Стара се о стриктном провођењу планираног технолошког процеса при производњи која се организује;
 • Поставља режиме, води и контролише процес сушења и парења дрвета и процес хемијске заштите дрвета;
 • Познаје руковање вишезахтевним машинама и технолошким линијама за обраду дрвета (укључујући и нумерички управљане машине);
 • Утврђује норме рада, нормативе материјала и ради калкулације по производима и фазама рада;
 • Припрема, издаје и обрађује радне налоге и осталу пратећу техничку документацију за потребе производње;
 • Врши пријем и складиштење материјала и пријем, складиштење и отпрему производа;
 • Врши лабораторијске контроле, контролу процеса рада и завршну контролу квалитета, сагласно важећим стандардима;
 • Води рачуна о заштити здравља људи и околине, у складу са хигијенско-техничким, противпожарним и другим мерама заштите.

Опис послова

Техничари за финалну обраду дрвета припремају и организују поједине фазе обраде дрвета и производње предмета од дрвета. Углавном учествују у обради грађе, производњи разних плоча, облога, покућства, чамаца, дрвне галантерије и других предмета од дрветаа. Њихово радно подручје је израда техничко технолошке документације, под чиме се подразумева скицирање, израда и разрада нацрта, описи рада, нормирање материјала и одређивање временских норма. Осим тога, техничари за финалну обраду дрвета дају упутства непосредним произвођачима и надзиру послове, а понекад и сами обављају поједине радне операције.
Послови техничара за финалну обраду дрвета разликују се зависно од делатности у којој су запослени, а запошљавају се у дрвној индустрији, занатству и грађевинству. У дрвној индустрији и грађевинству, где се израђују веће серије производа, највише раде на организацији послова и разради нацрта, док у занатству више раде на изради нацрта, описима послова и прикупљању документације, а раде и у непосредној производњи.

Радни услови

Техничари за финалну обраду дрвета мањи део својих послова обављају у канцеларији, а већи дио радног времена проводе у непосредној производњи. То су углавном фабричке хале и радионице, грађевине и занатске радионице. Изложени су буци машина, прашини, а у грађевинству и непогодним климатским условима. Да би се заштитили морају примењивати олична и техничка заштитна средства. Најчешће раде у једној смени, и то у преподневној.

Пожељне особине, оспособљавање, запошљавање и напредовање

Техничари за финалну обраду дрвета морају имати општу телесну способност, добру спретност руку и прстију, добар вид и способност предочавања просторних односа.
Техничари за финалну обраду дрвета оспособљавају се у школама за техничка, индустријска и занатска занимања, и то по четверогодишњему програму. Након положеног завршеног испита школовање могу наставити на одговарајућем сродном факултету.

Запосљење

Техничари за финалну обраду дрвета могу се запослити у дрвној индустрији, занатству и у грађевинству. Могу водити и занатске радионице дрвне струке.
Ако се не могу запослити у техничком занимању, могу се запослити у занатском занимању дрвне струке (уз додатно оспособљавање или без њега), где се осјећа мањак стручних кадрова.

Сродна занимања 

Послови техничара за финалну обраду дрвета донекле су слични пословима занатских занимања дрвне струке: столара, тесара и градитеља.