Архитектонски техничари учествују у пословима грађења од планирања, припреме, пројектовања до изградње објекта. Архитектонски техничари су по завршетку школе оспособљени за сараднике у пројектовању објеката високоградње, а то су стамбене зграде, хотели, високоспратнице, спортски објекти, школе, позоришта, банке и друге пословне зграде. Могу се запослити у предузећима која израђују пројектну документацију, као сарадници на разради пројеката. У грађевинским предузећима могу радити на организацији грађења и грађењу објеката. По завршеном школовању могу наставити студије на архитектонском, грађевинском, као и на другим факултетима и вишим школама.

Р.Бр. ПРВИ РАЗРЕД Нед.фонд час.   Р.Бр. ДРУГИ РАЗРЕД Нед.Фонд час.
1 Српски језик и књижевност 3 1 Српски језик и књижевност 3
2 Страни језик 2 2 Страни језик 2
3 Историја 2 3 Историја 2
4 Музичка уметност 1 4 Физичко и здравствено васпитање 2
5 Физичко и здравствено васпитање 2 5 Математика 4
6 Математика 4 6 Физика 2
7 Рачунарство и информатика 2 7 Нацртна геометрија 2
8 Географија 2 8 Грађевинске конструкције 5
9 Физика 2 9 Статика и отпорност материјала 3
10 Хемија 2 10 Примена рачунара у грађевинарству 2
11 Биологија 2 11 Историја архитектуре 2
12 Нацртна геометрија 2 12 Ликовна култура и цртање 3
13 Tехничко цртање 2 13 Практићна настава – блок
14 Грађевински материјали 2 14 Верска настава 1
15 Грађевинске конструкције 2 14 Грађанско васпитањ 1
16 Верска настава 1
17 Грађанско васпитање 1
Р.Бр. ТРЕЋИ РАЗРЕД Нед.Фонд час.   Р.Бр. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Нед.Фонд час.
1 Српски језик и књижевност 3 1 Српски језик и књижевност 3
2 Страни језик 2 2 Страни језик 2
3 Социологија 2 3 Филозофија 2
4 Физичко и здравствено васпитање 2 4 Физичко и здравствено васпитање 2
5 Математика 4 5 Математика 4
6 Физика 2 6 Устав и права грађана 1
7 Грађевинске конструкције 2 7 Практична настава – блок
8 Статика и отпорност материјала 2 8 Бетон 3
9 Примена рачунара у грађевинарству 2 9 Организација грађења 4
10 Бетон 2 10 Разрада пројекта 4
11 Организација грађења 2 11 Кућне инсталације 3
12 Геодезија 2 12 Металне и дрвне конструкције 2
13 Механика тла и фундирање 2 13 Префабриковано грађење 2
14 Разрада пројеката 3 14 Верска настава 1
15 Макетартсво – блок 14 Грађанско васпитање 1
16 Верска настава 1
16 Грађанско васпитање 1