Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Техничка школа  у Крушевцу;
 • АДРЕСА: Чеховљева 1, 37000 Крушевац.
 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА- www.tehnicka-skola.edu.rs
 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.
 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности
 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови
 • ОПИС РАДОВА: замена подова у учионицама школе;
 • МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА: : Техничка школа Крушевац;
 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45430000Постављање подних и зидних облога;
 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
 • Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.tehnicka-skola.edu.rs Преузимање је бесплатно.
 • Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: Техничка школа ул: Чеховљева бр.1 Крушевац, сваког радног дана од 08 до 13 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком: „Понуда за јавну набавку – набавка радова – замена подова у учионицама                 Техничке школе у Крушевцу, број 1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Техничка школа, ул. Чеховљева бр. 1, 37000, сваког радног дана од 08 до 13 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 07. 09. 2015. године до 10 часова.

 • МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 07. 09. 2015. године са почетком у  11   часова у Техничкој  школи, улица Чеховљева бр.1 у Крушевац.

 • УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

 • РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 дана од дана јавног отварања понуда.

КОНТАКТ ОСОБA :Невенка Стјепановић,. 037/ 492-657;

Документација:

KD JNBMV Zamena podova u ucionicama Tehnicke skole

POZIV_ZA_PODNOSENJE_RADOVI_MALA_VRED.

Одлука о додели уговора:

Odluka o dodeli ugovora 28.08.2015.