У образовном профилу ТЕХНИЧАР ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА И ОБЛИКОВАЊА НАМЕШТАЈА извршен је спој уметности и технике прилагођен модерном схватању у извођењу наставе и професионалне едукације.

Предмети који се изучавају одређени су по угледу на европске наставне планове.

Поред предмета везаних за технологију производње намештаја и конструкцију намештаја, посебан нагласак се даје на развијање креативних способности ученика. Велико је учешће групе предмета као што су:

 • Дизајнерско цртање намештаја,
 • Обликовање намештаја и ентеријера,
 • Израда прототипова и модела
 • Естетика намештаја,
 • ЦНЦ технологије за израду намештаја.
 • Техничко цртање са нацртном геометријом
 • Компјутерско конструисање намештаја,

Осим тога, ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне за успешно обављање послова.

Предвиђено је да ученици овог образовног профила могу да нађу себи радно место и у производњи и у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера.

Структура предмета омогућава наставак школовања како на техничким(Архитектура,Грађевинарство,Шумарство итд.), тако и на осталим факултетима.

Стручне квалификације:

 • Примени правила слободноручног цртања, техничког цртања,ортогоналног и косог пројектовања;
 • Конструише све врсте намештаја и елемената ентеријера,на папиру и на рачунарским програмима за пројектовање намештаја;
 • Анализира склад облика, ергономију, функцију, архитектонски стил и правила о распоређивању намештаја у простору;
 • Изабере машине и алате потребне за израду производа;
 • Нацрта техничку скицу слободном руком;
 • Нацрта технички цртеж;
 • Кратко опише принципе предузетничких активности;
 • Обликује намештај и елементе ентеријера;
 • Налази најбоље решење распореда намештаја у простору;
 • Мери тачност облика и димензија производа, односно конструктивних делова производа;
 • Савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • Ефикасно планира и организује време;
 • Споји иницијативу и предузимљивост;
 • Анализира начине техничке контроле;
 • Прорачуна цену производа.

Ово је нови образовни профил који је спој дизајнирања и конструисања производа од дрвета. У овом занимању се стичи знања о организацији производње и изради техничких основа у производњи намештаја и ентеријера. На овај начин се остварује повезаност пројектовања, израде и монтаже ентеријера. Образовање у овом образованом профилу одвија се по реформисаном програму који подразумева извођење наставе по групама, изборну наставу, примену нових наставних метода, као и примену рачунарских програма за пројектовање и конструисање намештаја и ентеријера.