Избором овог образовног профила определили сте се за обликовање производа, прераду и обраду једног од најплеменитијих и најчистијих природних материјала, а то је дрво. Стицањем дипломе, пружају се велике могућности за запошљавање у различитим гранама привреде, а посебно у областима производног и услужног занатства и приватног предузетништва. У оквиру бављења приватно делатношћу ученици који су завршили овај образовни профил могу се бавити столарским занатом, моделарством, израђивањем музичких инструмената као и уметничких предмета од дрвета, рестаурацијом стилског намештаја и слично. По завршеном трогодишњем школовању ушеници се могу преквалификовати на образовни профил Техничар за финалну обраду дрвета полагањем диференцијалних испита.

[cincopa AkCA6TccAgXD]

Proizvođač finalnih proizvoda od drveta - III stepen - Raspored